Avís legal

1. Introducció i Dades de la Companyia

El present text es constitueix com l’Avís Legal de les pàgines web propietat de Cespa Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.  (d’ara endavant, “CESPA” situades sota el domini “ctrmila.com” i els seus respectius subdominis (d’ara endavant, el “Lloc web”).

CESPA és una entitat el domicili social de la qual es troba situat a calle Albarracín 44 de Madrid, amb CIF A-82741067 (d’ara endavant, el Lloc web “PreZero”).

Per a comunicar-se amb CESPA de manera directa i efectiva, podrà dirigir-se a l’adreça de correu electrònic dpo@prezero.es o posar-se en contacte en el telèfon +34 915862972.

2. Objecte i Àmbit de l’Aplicació

El present Avís Legal regula l’accés i ús als continguts oferts per CEPSA a través dels seus Llocs web. No obstant això, CESPA es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del Lloc web i dels serveis, així com també les condicions requerides per al seu accés i/o utilització.

No obstant això l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis poden trobar-se sotmesos a determinades Condicions Particulars, que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran el present Avís Legal, o les Condicions Generals i en el seu cas Particulars, prevaldran els termes contradictoris de les Condicions Particulars sobre les Condicions Generals i l’Avís Legal.

El simple accés, navegació i ús del Lloc web comporta i suposa l’acceptació per l’Usuari de l’Avís Legal vigent i publicat a cada moment.

En aquest sentit, s’entendrà per Usuari a la persona que accedeixi, navegui o visualitzi els continguts allotjats en el Lloc web i s’entendrà per Usuari Registrat el que accedeixi, navegui i es registri per a, utilitzar, visualitzar, navegar, allotjar i/o descarregar els continguts i/o utilitzar els serveis del Lloc web.

3. Obligacions de l’Usuari

L’accés i navegació a través del Lloc web no requereix registre amb l’excepció que, per a fer ús d’unes certes funcionalitats, pogués requerir-se l’aportació de dades, com ara, nom i adreça de correu electrònic.

L’Usuari es compromet a:

  1. Acceptar i complir el que s’estableix en el present Avís Legal, i en qualsevol document que formi part integrant d’aquest.
  2. No difamar, abusar, molestar, assetjar, amenaçar o vulnerar de qualsevol altra manera qualsevol dret d’altres Usuaris o de qualssevol altres persones.

  3. No eliminar o intentar suprimir qualssevol mesures de seguretat adoptades i implantades en el Lloc web.

  4. Complir amb el que s’estableix en la legislació vigent.

4. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

CESPA és titular o ha obtingut la corresponent llicència sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la informació i materials continguts, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, serveis i productes disponibles a través d’aquest, així com els programes d’ordinador utilitzats en relació amb aquest.

L’accés, navegació, utilització, allotjament i/o descàrrega de continguts i/o ús de serveis del Lloc web per l’Usuari, en cap cas s’entendrà com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets abans indicats per part de CESPA o, en el seu cas, del titular dels drets corresponents.

En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (“copyright”) i qualssevol altres dades d’identificació dels drets de CESPA o dels seus respectius titulars incorporats als continguts i/o serveis, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació i/o d’identificació que poguessin contenir-se en aquests.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de CESPA o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment escrit de CESPA o dels seus legítims propietaris segons correspongui. En cap moment, excepte manifestació expressa, l’accés o ús del Lloc web i/o dels seus continguts i/o serveis, confereix a l’Usuari dret algun sobre les marques, logotips i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, transformar, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i productes inclosos en el Lloc web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de CESPA o, en el seu cas, del titular dels drets al fet que correspongui.

5. Llicència Sobre les Comunicacions

En el cas que l’Usuari enviï informació de qualsevol tipus a CESPA a través del Lloc web, mitjançant els canals disposats a tal fi, l’Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a CESPA per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, aconseguint aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d’aquesta.

6. Responsabilitats i Garanties

Els continguts del Lloc web són proporcionats a títol informatiu i no pretenen constituir cap recomanació d’inversió, transaccions o similars.

CESPA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del Lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

No obstant això, CESPA no garanteix la idoneïtat o utilitat dels continguts del Lloc web ni es fa responsable dels danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que CESPA estableix en el Lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc web.

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a CESPA perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

7. Enllaços

7.1. Enllaços a altres pàgines web

CESPA no respondrà de cap aspecte relatiu a pàgines web de tercers a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

L’establiment de qualsevol mena d’enllaç des del Lloc web a un altre lloc web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre CESPA i el responsable del lloc web aliè.

7.2. Enllaços en altres pàgines web amb destinació al Lloc web

Si qualsevol Usuari, entitat o lloc web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc web haurà d’atenir-se a les següents estipulacions:

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia direcció URL del Lloc web i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la Pàgina Principal del Lloc web. En cap cas, tret que CESPA l’autoritzi de manera expressa i per escrit, el Lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc web, incloure’l com a part del seu Web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc web.
En la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que CESPA ha autoritzat tal enllaç, tret que CESPA ho hagi fet expressa i prèviament per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina al Lloc web correctament desitgés incloure en la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de CESPA i/o del Lloc web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.
CESPA no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

8. Privacitat i Cookies

La Política de Privacitat i la Política de Cookies del Lloc web queden determinades pel que s’estableix en el document Política de PrivacitatPolítica de Cookies.

9. Durada i Modificació

CESPA podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest Avís Legal o a través de qualsevol mena de comunicació dirigida als Usuaris.

La vigència temporal d’aquest Avís Legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades totalment o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència l’Avís Legal modificat i publicat en aquest Lloc web.

Amb independència del que es disposa en les Condicions Particulars, CESPA podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del Lloc web, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització. Després d’aquesta extinció, continuaran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment en el present Avís Legal.

10. Generalitats

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de l’Avís Legal.

En cas d’existir discrepància entre el que s’estableix en aquest Avís Legal i les Condicions Particulars de cada servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquest Avís Legal fos considerada nul·la o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l’Avís Legal.

El no exercici o execució per part de CESPA de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís Legal no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

11. Jurisdicció i Legislació Aplicable

El Lloc web de CESPA i el seu contingut es regiran pel que es disposa en la legislació espanyola.

Les relacions establertes entre CESPA i l’Usuari es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, CESPA i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid sent aplicable la legislació espanyola.