Política de privacitat

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT WEB – MILÀ

 

Informació bàsica

 

Responsable del tractament

Cespa Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.

Finalitats del tractament

Bases Jurídiques per al tractament
Gestió d’usuaris i atenció de les seves sol·licituds
Manteniment i execució de la relació establerta
Enviament de butlletins i alertes

Consentiment de l’interessat

Resolució consultes de l’usuari
Manteniment i execució de la relació establerta

Compliment d’obligacions legals aplicables a Cespa

Compliment d’obligacions legals 

Prevenció del frau
Interès legítim

Destinataris

– Entitats del Grup Cespa

– Administracions Públiques

Drets

Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat de les dades, oposició a decisions individuals automatitzades i revocació del consentiment.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta Política de Privacitat regula el tractament de les dades recaptades per Cespa Companyia Espanyola de Serveis Públics Auxiliars, S.A. (d’ara endavant, i indistintament “Cespa” o “la SOCIETAT”) a través d’aquest Lloc web (d’ara endavant, el Lloc web). Aquesta Política forma part integral de l’Avís Legal.
L’Usuari garanteix que la informació facilitada és veritable, exacta, completa i actualitzada, sent responsable de qualsevol mal directe o indirecte que pogués derivar-se de l’incompliment d’aquesta obligació. Quan l’Usuari facilita dades personals relatives a tercers, garanteix que els ha informat del contingut d’aquesta Política de Privacitat i que ha obtingut el seu consentiment previ per a facilitar-nos les seves dades personals.

Respecte a les dades personals sol·licitades a través dels formularis habilitats, serà necessari que l’Usuari faciliti, almenys, aquelles dades marcades amb un asterisc o determinats d’una altra manera com a obligatoris, o necessaris, en el formulari o canal de recollida de dades de què es tracti, ja que, si no es faciliten aquestes dades que es consideren necessaris, la Societat no podrà acceptar i gestionar la sol·licitud de l’Usuari.

La Societat pot modificar aquesta Política de Privacitat quan sigui necessari. Si es canvia la Política de privacitat, notificarem a l’Usuari a través de l’Aplicació, a través del nostre lloc web o mitjançant qualsevol altre mitjà de comunicació per a assegurar-nos que l’Usuari estigui informat dels nous termes de privacitat aplicables als Serveis de la Companyia. L’ús continuat dels Serveis per part de l’Usuari després que li hàgim informat dels canvis en la nostra Política de Privacitat, significarà que l’Usuari està d’acord amb els nous termes, excepte en relació amb possibles fins de processament de dades on es requereixi el seu consentiment.


QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?
• Raó social: Cespa Companyia Espanyola de Serveis Públics Auxiliars, S. a.
• Domicili: C/ Albarracin, 44 – 28037 – Madrid.
• Delegat de Protecció de Dades:
Email: dpo@prezero.es
Adreça postal: C / Albarracin, 44 – 28037 Madrid


QUIN ÉS L’ORIGEN DE LES DADES PERSONALS QUE TRACTEM?
Les dades personals que tractem són aquells que l’Usuari ens ha facilitat directament o mitjançant les seves interaccions i formularis habilitats en el Lloc web o en les xarxes socials de la SOCIETAT. En conseqüència, sempre és l’Usuari qui és la font de les dades que tractem.


AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS I AMB QUINA BASE LEGAL?
Les dades personals proporcionades per l’Usuari poden ser tractats per la Companyia per a qualsevol de les finalitats que s’enumeren a continuació, en funció de la mena de dades facilitades per l’Usuari i de les interaccions que l’Usuari realitzi a través del Lloc web (nom, adreça de correu electrònic número de telèfon mòbil i atenció sol·licitada) seran processats per la SOCIETAT amb la finalitat de donar d’alta als Usuaris del Lloc web, administrar la base de dades d’usuaris i donar resposta a sol·licituds o consultes;

Amb més detall, la SOCIETAT podrà tractar les seves dades per a les següents finalitats:
• Gestió d’usuaris:
 Finalitat: Gestió i assistència en el registre i activitat com a usuari.
 Dades tractades amb aquesta finalitat: Dades identificatives, dades de contacte i dades de navegació web.
 Base de legitimació: Manteniment i execució de la relació establerta.

• Enviament de butlletins i alertes:
 Finalitat: Enviament d’aquesta informació, a través de qualsevol canal, inclosos els mitjans electrònics (com a correu electrònic, comunicacions web o comunicacions a través de l’aplicació) sobre notícies i articles, activitats, esdeveniments, concursos, etc. de la SOCIETAT o de tercers, que puguin contenir informació comercial sobre productes, serveis, ofertes o promocions en relació amb les activitats desenvolupades per Cespa i / o les societats del seu grup empresarial, així com la informació sol·licitada per l’Usuari a través dels formularis de la pàgina web de la SOCIETAT. Són societats del Grup Cespa totes les societats o entitats que tenen com a societat dominant a Cespa a l’efecte de l’article 42 del Codi de Comerç.


Dades tractades amb aquesta finalitat: Dades identificatives, de contacte i de preferència.
Base de legitimació: Consentiment de l’interessat.

• Resolució de consultes de l’usuari:
Finalitat: Gestió i resolució de consultes i comunicacions dels Usuaris.
Dades tractades amb aquesta finalitat: Dades identificatives i de contacte.
Base de legitimació: Manteniment i execució del contracte o de la relació jurídica establerta.

Compliment de les obligacions legals de la Companyia en relació amb el lloc web:

Finalitat: Compliment de les obligacions legals de la Companyia en relació amb el Lloc web, sempre que sigui necessari per a tractar les dades dels Usuaris.

Dades tractades amb aquesta finalitat: Dades identificatives, dades de contacte i dades de navegació web
Base de legitimació: Compliment d’obligacions legals aplicables a la SOCIETAT.

• Prevenció del frau:
Objecte: Gestió i desenvolupament d’activitats de prevenció i control de fraus.
Dades tractades amb aquesta finalitat: Dades identificatives, dades de contacte, i dades de navegació web.
Base de legitimació: interès legítim de la SOCIETAT a no ser víctima d’un frau. L’Usuari podrà oposar-se al tractament d’aquestes dades basades en l’interès legítim del responsable.

A l’efecte de l’enviament de comunicacions comercials, la SOCIETAT informa el seu Usuaris que només tractarà les dades personals de l’Usuari en els casos en què l’Usuari hagi donat el seu consentiment a l’activitat de tractament de dades a través dels mitjans d’obtenció del consentiment que la Societat posa a la seva disposició. En cas de revocació del consentiment, això no afectarà la licitud del tractament prèviament realitzat, sempre que el consentiment sigui vàlid.


QUINES DADES PERSONALS TRACTEM?
Les dades personals tractats per la SOCIETAT a conseqüència de les interaccions realitzades pels Usuaris, a través del Lloc web, procedeixen de les dades personals facilitades pels Usuaris a través dels formularis posats a disposició per la SOCIETAT, així com facilitats a través de la interacció de qualsevol altre Usuari amb el lloc web.

Específicament, la Companyia pot processar les següents categories de dades:

• Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, IP de l’usuari.
• Dades de contacte: Adreça postal, correu electrònic, telèfon, codi postal, ciutat.
• Dades de navegació: Domini i host des del qual accedeix a Internet, adreça d’Internet del lloc web des del qual accedeix a la Web (per exemple, a través d’un enllaç), data i hora en què accedeix a la Web i temps de permanència en ella, adreça IP (Internet protocol), el sistema operatiu de la seva computadora i el programari del navegador

A QUI ES COMUNIQUEN LES SEVES DADES?

La SOCIETAT l’informa que les seves dades poden compartir-se amb les següents entitats:
Per a complir amb les obligacions legals aplicables, podrem comunicar les seves dades a:
• Administracions Públiques per al compliment d’obligacions legals de la Societat o per a atendre les sol·licituds rebudes dels usuaris, en cas que sigui necessari.
Sobre la base de l’interès legítim de la SOCIETAT, podem comunicar les seves dades a:
• A les societats del Grup Cespa per al compliment dels mateixos fins informats. Són societats del Grup Cespa totes les societats o entitats que tenen com a societat dominant a Cespa a l’efecte de l’article 42 del Codi de Comerç Les societats del Grup Cespa es dediquen fonamentalment a les següents activitats: serveis i gestió, recollida i tractament de tot tipus de residus.

No es preveu la transferència internacional fora del EEE de les dades personals dels participants. No obstant això, en cas d’efectuar-se alguna transferència internacional, es durà a terme atenent els criteris i requisits exigits per la normativa vigent, per mitjà de l’adopció de garanties jurídiques adequades, les quals podran consistir en la formalització amb el destinatari de les dades de (i) Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió Europea per a legitimar la transferència internacional de dades a tercers països o (ii) en un altre instrument jurídic vàlid que permeti garantir un nivell adequat de protecció equivalent al de l’Espai Econòmic Europeu

Si l’Usuari desitja obtenir més informació sobre les cessions de dades que realitza la Societat i les garanties legals que les protegeixen, pot contactar-nos a través dels canals de contacte indicats en aquesta Política de Privacitat.

QUANT TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES PERSONALS?
Respecte a la resta de finalitats de tractament i cessió de dades descrites en aquesta Política de Privacitat, es mantindran mentre es mantingui vigent la relació jurídica establerta entre la Societat i l’Usuari i pel termini de temps necessari per a complir amb les obligacions legals de la Companyia.
En relació amb la resta de finalitats del tractament, les dades es conservaran mentre la Societat tingui la legitimació per a fer-ho i, mentre l’Usuari no sol·liciti la supressió de les dades.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS COM A INTERESSAT?
L’Usuari té dret a accedir a les seves dades personals i a obtenir confirmació de com els estem tractant, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no són necessaris per als fins del processament que van ser recopilats.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Els usuaris també podran (oposar-se al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular, i en aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

L’Usuari podrà sol·licitar el dret a la portabilitat de les dades i obtenir per a si mateix o per a un altre prestador de serveis determinada informació derivada de la relació formalitzada amb la Societat. Per a exercitar els drets en matèria de protecció de dades, o revocar els consentiments prestats, l’Usuari pot dirigir-se a Cespa , C / Albarracin, 44 – 28037 (Madrid) o al correu electrònic dpo@prezero.es, indicant com a referència “Protecció de dades”.
La Societat informa l’Usuari que, per a fer efectiu el dret exercitat, pot ser necessari que l’Usuari aporti documentació addicional que acrediti la seva identitat (per exemple, còpia del seu DNI o passaport).

Per a qualsevol informació addicional sobre el tractament de dades personals, l’Usuari pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades de la SOCIETAT a través del correu electrònic dpo@prezero.es, o al carrer Albarracin, 44 – 28037 Madrid, Espanya). Així mateix, l’Usuari podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.aepd.es), especialment quan l’Usuari no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.